Twój koszyk
0,00 zł
Regulamin
Regulamin serwisu mprint.pl
 
1. Serwis internetowy mprint.pl zwany dalej Zleceniobiorcą realizuje zlecenia usług poligraficznych zgodnie z zamieszczoną ofertą. Właścicielem serwisu jest Print&Media sp. z o.o. z siedzibą w Juszkowie przy ul. Firmowej 15, wpisana jest Krajowego Rejestru Sądowego, VII Wydział GospodarczyKRS- 0000397946, czynny podatnik VAT o numerze NIP 604 015 43 27, REGON 221538725.
Numer rachunku bankowego do wpłat: 17 1440 1390 0000 0000 1379 0337. Regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Print&Media sp. z o.o. a Klientem korzystającym z serwisu mprint.pl.

 
II. Realizacja zamówień
 
2. W przypadkach szczególnych, gdy wydruki muszą być zrealizowane w ściśle określony sposób, Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia szczegółowego opisu, ew. wydruku próbnego.
 
4. Dostawa zrealizowanego zamówienia odbywa się do Zleceniodawcy wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskie. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostawy przez firmę kurierską ora za szkody powstałe w czasie transportu. Koszty dostawy obciążają Zleceniodawcę.
 
III. Płatności
 
2. Płatność za realizację zlecenia dokonywana jest przelewem na konto podane w potwierdzeniu zamówienia w formie przedpłaty, gotówką u kuriera przy odbiorze przesyłki - przy zleceniu do 1.500,00 zł. brutto.
 
1. Reklamacje może złożyć każdy Klient, posiadający konto w mprint.pl, który złożył i zrealizował zamówienie. Reklamacje można złożyć logując się na swoje konto w mprint.pl.  Wszelkie uwagi dotyczące reklamacji przesłać należy na adres reklamacje@mprint.com.pl. Zamówienie realizowane jest w takiej postaci w jakiej został przygotowany plik do druku.
 
3. Reklamacje dotyczące jakości wydruku lub niezgodności z zamówieniem powinny być złożone pisemnie w terminie do 7 dni roboczych, po tym terminie nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrywania reklamacji to 5 dni roboczych pod warunkiem dostarczanie do wykonawcy 100% reklamowanego zamówienia. Reklamowane zamówienie jest dostarczane na koszt Zleceniobiorcy.
 
5. Roszczenia wynikające z reklamacji nie mogą przekraczać wartości zamówionego towaru.
 
1. Drukarnia Print&Media sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydrukowanych materiałach wynikające z  źle przygotowanych materiałów do druku oraz złych treści przygotowanych przez Zleceniodawcę.
 
Postanowienia końcowe
 
2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej.
 
4. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacją przez Zleceniodawcę powyższych zasad współpracy.
 
Print & Media Sp. z o.o.
83-000 Juszkowo ul. Firmowa 15 NIP- 604 015 43 27 REGON 221538725
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS- 0000397946
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł wpłacony w całości

 
 
Dopisz swój adres aby otrzymywać od nas oferty i promocje.
Projekt i wykonanie:
Studio eMart 2012