Twój koszyk
0,00 zł
Regulamin
Regulamin serwisu mprint.pl
 
I. Postanowienia ogólne
 
1. Serwis internetowy mprint.pl zwany dalej Zleceniobiorcą realizuje zlecenia usług poligraficznych zgodnie z zamieszczoną ofertą. Właścicielem serwisu jest Print&Media sp. z o.o. z siedzibą w Juszkowie przy ul. Firmowej 15, wpisana jest Krajowego Rejestru Sądowego, VII Wydział GospodarczyKRS- 0000397946, czynny podatnik VAT o numerze NIP 604 015 43 27, REGON 221538725.
Rachunek bankowy prowadzony jest przez mBank pod numerem 47 1140 2004 0000 3102 6216 5927. Regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Print&Media sp. z o.o. a Klientem korzystającym z serwisu mprint.pl.

 
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem zakupu oraz zaakceptowaniem jego postanowień. Zleceniodawca akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 2002r. poz. 1204). Jednocześnie Zleceniobiorca zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim.
 
II. Realizacja zamówień
 
1. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą otrzymania przez Zleceniodawcę maila potwierdzającego przyjęcia do realizacji zamówienia wysłane przez operatora systemu mprint.pl. Zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie mprint.pl po złożeniu zamówienia udostępniane jest  konto FTP, na które Zleceniodawca wgrywa prawidłowo przygotowany plik do druku oraz zamówienie. Wymogi przygotowania plików do druku przez Zamawiającego określają warunki zamieszczone na stronie. Zleceniobiorca realizuje druk nie ingerując w pliki otrzymanie od Zamawiającego, przyjmujący zamówienie nie ma obowiązku nanoszenia poprawek na dostarczonym materiale. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych materiałów, oraz za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.
 
2. W przypadkach szczególnych, gdy wydruki muszą być zrealizowane w ściśle określony sposób, Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia szczegółowego opisu, ew. wydruku próbnego.
 
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia plików, dostarczonych przez Zleceniodawcę drogą elektroniczną lub na nośnikach elektronicznych, po upływie 14 dni od daty odbioru lub wysyłki zamówienia. Terminy realizacji zleceń określone są na stronie mprint.pl, podane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych wolnych dni od pracy. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu realizacji zlecenia 
w związku ze zmianą ustaleń lub wystąpienia przeszkód niezależnych od przyjmującego zlecenie. Ustalenie wiążącego terminu realizacji zlecenia wymaga osobnych pisemnych uzgodnień i obowiązują tylko, gdy zostały zatwierdzone pisemnie przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę jako wiążące i ostateczne. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu wiążącego, Zleceniodawca ma prawo do bezpłatnego odstąpienia od umowy. Do momentu jednak złożenia przez Zleceniodawcę pisemnego wypowiedzenia umowy, Zleceniobiorca ma prawo wystawić Zleceniodawcy rachunek za wykonane usługi i dostarczone do Zleceniobiorcy produkty.

 
4. Dostawa zrealizowanego zamówienia odbywa się do Zleceniodawcy wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskie. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostawy przez firmę kurierską ora za szkody powstałe w czasie transportu. Koszty dostawy obciążają Zleceniodawcę.
 
5. Zamówienia starsze niż 14 dni, które nie zostały opłacone, nieprzekazane do realizacji lub odrzucone przez administratora będą usuwane z systemu.
 
III. Płatności
 
1. Ceny podane w serwisie mprint.pl są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
Od momentu złożenia zamówienia, na Zleceniodawcy ciąży obowiązek zapłaty ze jego realizację. Zlecenie może zostać przez Zleceniodawcę pisemnie odwołane do momentu oddania materiału do druku. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Zleceniobiorcy.

 
2. Płatność za realizację zlecenia dokonywana jest przelewem na konto podane w potwierdzeniu zamówienia w formie przedpłaty, gotówką u kuriera przy odbiorze przesyłki - przy zleceniu do 1.500,00 zł. brutto.
 
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych dotyczących realizacji zlecenia, Zleceniodawca nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności za zamówiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
IV. Reklamacje

 
1. Reklamacje może złożyć każdy Klient, posiadający konto w mprint.pl, który złożył i zrealizował zamówienie. Reklamacje można złożyć logując się na swoje konto w mprint.pl.  Wszelkie uwagi dotyczące reklamacji przesłać należy na adres reklamacje@mprint.com.pl. Zamówienie realizowane jest w takiej postaci w jakiej został przygotowany plik do druku.
 
2. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00
 
3. Reklamacje dotyczące jakości wydruku lub niezgodności z zamówieniem powinny być złożone pisemnie w terminie do 7 dni roboczych, po tym terminie nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrywania reklamacji to 5 dni roboczych pod warunkiem dostarczanie do wykonawcy 100% reklamowanego zamówienia. Reklamowane zamówienie jest dostarczane na koszt Zleceniobiorcy.
 
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest odnotować fakt uszkodzenia przesyłki na liście przewozowym i sporządzić protokół szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej oraz niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie firmę Print&Media sp. z o.o.Reklamacje nie spełniające wyżej wymienionej formy nie będą uwzględniane.
 
5. Roszczenia wynikające z reklamacji nie mogą przekraczać wartości zamówionego towaru.
 
V. Zakres odpowiedzialności serwisu
 
1. Drukarnia Print&Media sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydrukowanych materiałach wynikające z  źle przygotowanych materiałów do druku oraz złych treści przygotowanych przez Zleceniodawcę.
 
2. W celu ograniczenia odpowiedzialności serwisu, każde pliki  przekazane do druku muszą zostać zaakceptowane przez Klienta droga elektroniczną przed drukiem.
 
Postanowienia końcowe
 
1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie serwisu nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu art.543 Kodeksu Cywilnego.

 
2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej.
 
3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
4. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacją przez Zleceniodawcę powyższych zasad współpracy.
 
Juszkowo 1.10.2012                        
Print & Media Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Katarzyna Chojnacka
www.mprint.com.pl
83-000 Juszkowo ul. Firmowa 15 NIP- 604 015 43 27 REGON 221538725
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS- 0000397946
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł wpłacony w całości
 
Dopisz swój adres aby otrzymywać od nas oferty i promocje.
Projekt i wykonanie:
Studio eMart 2012